Đại Vương Tha Mạng - Chapter 318

[Cập nhật lúc: 09:02 19/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 1
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 2
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 3
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 4
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 5
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 6
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 7
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 8
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 9
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 10
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 11
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 12
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 13
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 14
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 15
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 16
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 17
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 18
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 19
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 20
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 21
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 22
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 23
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 24
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 25
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 26
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 27
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 28
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 29
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 30
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 31
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 32
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 33
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 34
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 35
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 36
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 37
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 38
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 39
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 40
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 41
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 42
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 43
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 44
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 45
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 46
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 47
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 48
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 49
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 50
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 51
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 52
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 53
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 54
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 55
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 56
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 57
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 58
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 59
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 60
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 61
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 62
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 63
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 64
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 65
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 66
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 67
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 68
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 69
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 70
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 71
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 72
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 73
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 74
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 75
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 76
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 77
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 78
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 79
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 80
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 81
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 82
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 83
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 84
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 85
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 86
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 87
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 88
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 89
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 90
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 91
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 92
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 93
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 94
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 95
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 96
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 97
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 98
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 99
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 100
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 101
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 102
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 103
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 104
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 105
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 106
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 107
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 108
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 109
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 110
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 111
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 112
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 113
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 114
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 115
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 116
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 117
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 118
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 119
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 120
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 121
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 122
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 123
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 124
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 125
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 126
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 127
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 128
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 129
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 130
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 131
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 132
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 133
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 134
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 135
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 136
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 137
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 138
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 139
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 140
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 141
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 142
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 143
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 144
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 145
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 146
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 147
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 148
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 149
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 150
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 151
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 152
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 153
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 154
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 155
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 156
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 157
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 158
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 159
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 160
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 161
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 162
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 163
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 164
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 165
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 166
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 167
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 168
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 169
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 170
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 171
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 172
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 173
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 174
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 175
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 176
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 177
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 178
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 179
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 180
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 181
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 182
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 183
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 184
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 185
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 186
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 187
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 188
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 189
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 190
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 191
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 192
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 193
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 194
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 195
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 196
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
-__-
-__- Cấp 4
lời thêm chơi cô caemo
Huỳnh tmú
Huỳnh tmú Cấp 4
Hmm anh em giống nhau vl😂😂😂
hoang trung dung
hoang trung dung Cấp 4
emo
Phịch thủ Long Chim
Phịch thủ Long Chim Cấp 4
Mn ai đọc truyện trong này mà thấy cmt nào nó toxic quá thì report nó đi
TTB - Beat Hunter
TTB - Beat Hunter Cấp 3
Phịch thủ Long Chimđể tui thử đã thử thui nha ko thật đâu như thử mic ý
O G G
O G G Cấp 4
TTB - Beat HunterYên tâm là report xong cũng chả có vấn đề gì nếu như nội dung cmt ổn. Cứ thử đi :v
Phịch thủ Long Chim
Phịch thủ Long Chim Cấp 4
Khôn thế tiểu ngư :)))
Kiito
Kiito Cấp 4
Hảo liêm sỉ emo
Nunez
Nunez Cấp 4
Đm Tiểu Ngư, ghen cc à con rank con
thành thắng
thành thắng Cấp 5
Nunezim moẹ mồm m đê
Lê Tiến
Lê Tiến Cấp 3
emo
Chu Du
Chu Du Cấp 3
emo
Song Kê Xuất Sơn -Hạ
Song Kê Xuất Sơn -Hạ Cấp 5
emo
Jerry Gia Gia
Jerry Gia Gia Cấp 4
dcm =)))))))))))
Phú Nguyễn
Phú Nguyễn Cấp 4
emo
KIM CƯƠNG QUAN ĐIỂM
KIM CƯƠNG QUAN ĐIỂM Cấp 5
cái tính giống thằng anh vcl mất liêm sỉ =)))
King B
King B Cấp 2
Lúc đầu xây dựng tình cảm anh em thân thiết, cảm giác ấm áp như người nhà,giống như anh em ruột thịt tự nhiên quay qua đặt ngang với tình cảm nam-nữ trong khi con tiểu ngư mới có 10 11 tuổi. Tính thì rõ trẻ con mà cách nói chuyện cư xư thì ra vẻ trưởng thành,...
Team ghét tiểu ngư. 😑😑
Rider Good
Rider Good Cấp 5
King BGhét kệ con mẹ mày lên đây sủa cak hả
Ccccccccccc
Ccccccccccc Cấp 5
King BDù gì cx k phải ae ruột vs tiểu ngư nó khác vs tụi trẻ con khác lm cạc gì có tuổi thơ mà đòi nó phải giống vs cặp ae cô nhi khác
King B
King B Cấp 3
Rider GoodĐM TIỂU NGƯ
You cũng vậy. :)))
King B
King B Cấp 3
CccccccccccK hiểu à? Nói lại nhé. Ban đầu xây dựng hai ae nó cùng cảnh ngộ (đều là cô nhi) nương tựa lẫn nhau rồi từ đó tìm thấy sự ấm áp của thứ gọi là tình cảm GIA ĐÌNH nhưng về sau lại đem đặt song song với tc nam nữ. Mà cái đáng nói ở đây là tuổi nó còn quá nhỏ. 
Truyện nó cần có "mạch" các ô hiểu k?tác giả muốn xây dựng nv của mình ntn là việc của họ nhưng đi chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu thì mất cãi mạch đó rồi. 
     Truyện có hay có dở, hay cũng do người viết, dở cũng do người viết. Chẳng qua nhiều người viết truyện tạo tình tiết theo ý muốn của bản thân hoặc độc giả làm cho mạch truyện nó k được "mượt". 
    Mà thêm cái là... Ai cũng có cảm nhận riêng, t không đụng chạm gì các mày vô nói khó nghe gì ở đây??
Rider Good
Rider Good Cấp 5
King BSủa con mẹ mày dell phải ruột là thịt hết
King B
King B Cấp 3
Rider GoodT dẫm phải đuôi mày à? Sao cắn?
Rider Good
Rider Good Cấp 5
King BTao dell có đuôi như dòng họ nhà mày 
Tiên đế Vũ kim
Tiên đế Vũ kim Cấp 5
King BTiểu ngư 16 rồi nhé tín tới chap 500 là 17 tuổi
Bác tên học
Bác tên học Cấp 5
King BKo đọc đc tìm cái khác mà đọc,nói như cái lỗ đít.emo
TánTu BaNgàn năm lên
TánTu BaNgàn năm lên Cấp 5
King BTiểu ngư chỉ nhỏ hơn main 4 tuổi
So với lúc 10 tuổi thì hơi quá đáng
Nhưng bây giờ ngư đã 14t rồi
Mà giờ là dễ phát sinh tình cảm nhất
Gà
Cấp 3
King Bemo Nhưng tc ở đây là kiểu ko muốn bị mất đi người nào đó í , ko muốn bị lãng quên , khá giống tình cảm nam - nữ nhưng ko phải nha
Khang
Khang Cấp 4
Lạyemo